תנאי שימוש באתר פסיכומאסטר

1. תנאים

בעת הגישה אל אתר אינטרנט זה, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים של אתר אינטרנט זה ותנאי השימוש, מסכים לכל החוקים החלים, ומסכים כי אתה אחראי על עמידה בכל התקנות החלות. אם אינך מסכים עם כל התנאים האלה, אתה מנוע מלהשתמש או ליצור גישה לאתר זה. החומרים הכלולים באתר אינטרנט זה מוגנים על ידי זכויות יוצרים ודיני סימן מסחר.

2. רישיון שימוש
הסכם זה מעניק רשות להוריד באופן זמני עותק אחד של החומרים (מידע או תוכנה) באתר האינטרנט של החברה לצפייה חולפת אישית ולא מסחרית בלבד. זהו מתן רשיון, לא העברת בעלות, ותחת רישיון זה אינך רשאי:
לשנות או להעתיק את החומרים;
להשתמש בחומרים לכל מטרה מסחרית, או לכל הצגה פומבית (מסחרי או לא מסחרי);
לבצע הנדסה לאחור של כל תוכנה כלולה באתר האינטרנט של החברה;
להסיר כל זכויות יוצרים או סימוני קניין אחרים מהחומרים; אוֹ
להעביר חומרים לאדם אחר או להעביר את החומרים לשרת אחר.
רישיון זה יסתיים באופן אוטומטי אם אתה מפר אחת ממגבלות אלה.

3. כתב ויתור
החומרים באתר האינטרנט של החברה ניתנים "כפי שהם". החברה אינה מעניקה אחריות, במפורש או במשתמע, מסירה מעליה ושוללת כל אחריות אחרת, לרבות, ללא הגבלה, אחריות משתמעת או תנאים של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, או אי-הפרה של קניין רוחני או הפרה אחרת של זכויות. יתר על כן, חברה אינה מתחייבת לגבי הדיוק, תוצאות סבירות, או אמינות של השימוש בחומרים באתר אינטרנט זה או בדרך אחרת הנוגעים לחומרים אלו או על כל אתרים המקושרים לאתר זה.
4. מגבלות
בשום מקרה לא תישא החברה או ספקיה באחריות לכל נזק (לרבות, ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן נתונים או רווחים, או בשל הפרעה עסקית) הנובעים מהשימוש או מאי היכולת להשתמש בחומרים באתר האינטרנט של החברה, גם אם החברה או נציג מורשה של החברה קיבלו הודעה בעל פה או בכתב על האפשרות של נזק כזה.

5. שגיאות
החומרים המופיעים באתר האינטרנט של החברה יכולים לכלול שגיאות טכניות, דפוס, או שגיאות צילום. החברה אינה מתחייבת כי כל החומרים באתר האינטרנט שלה יהיו מדויקים, מלאים, או נכונים. החברה עשויה לבצע שינויים בחומרים הכלולים באתר האינטרנט שלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. החברה אינה, לעומת זאת, מתחייבת לעדכן את החומרים.

6. קישורים
החברה לא בדקה את כל האתרים המקושרים לאתר האינטרנט שלה ואינה אחראית לתוכן של אף אתר המקושר כאמור. הכללת כל קישור אינה מעידה על אישור על ידי החברה של האתר. שימוש בכל אתר אינטרנט מקושר כאמור הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש .

7. שינויים
חברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה עבור אתר האינטרנט שלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. באמצעות אתר זה, אתה מסכים להיות מחויב מתוקף הגרסה הנוכחית של תנאים אלה ותנאי השימוש.

8. זכות יוצרים

כל הזכויות שמורות לפסיכומאסטר. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, להפיץ, לשדר או לקלוט חומר לימודי או קטעים ממנו מאתר זה. בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני, ואין ללמדו, כולו או חלקים ממנו בשום מוסד לימודי ללא אישור בכתב מראש מפסיכומאסטר